Rekrutacja i zapisy uczniów- rok szkolny 2020/2021 Wyprawka szkolna

Rekrutacja SP

Rekrutacja i zapisy uczniów- rok szkolny 2020/2021

Zapisu dziecka do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie.

Przy zapisie potrzebny jest do wglądu akt urodzenia dziecka i numer PESEL.

Zaświadczenie o spełnianiu rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 r.

 

Zapraszamy do sekretariatu szkoły:

Poniedziałek – Piątek w godzinach: 8.00 - 16.00

Termin składania:

ZGŁOSZEŃ - klasy I ( z obwodu szkoły) -  od 26 lutego do 5 marca  2020 r.

WNIOSKÓW - klasy I (poza obwodem szkoły) od 9 do 20 marca 2020 r.

Rekrutacja i zapisy do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna - rok 2020/2021

Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo oświatowe do klasy I publicznych  szkół podstawowych, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia dokonanego przez rodziców.

Obwody szkół prowadzonych przez Gminę Jabłonna określono w załączniku do Uchwały nr XXXIV/324/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Obwody szkół podstawowych: http://ug.jablonna.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=351768

Postępowanie rekrutacyjne do klas I dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, jedynie w przypadku, gdy publiczna szkoła podstawowa, po przyjęciu dzieci zamieszkałych w obwodzie, nadal dysponuje wolnymi miejscami klasach I.

A. Kryteria brane od uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków podlegających ocenie określono w Uchwale  nr XXXII /302/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Jablonna dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej wraz z liczbą punktów przyznaną tym kryteriom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia poszczególnych kryteriów.

L.p.

Kryterium

Wartość punktowa

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

 1.  

Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Jabłonna w obwodzie innej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jabłonna.

5

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o miejscu zamieszkania kandydata.

 1.  

Kandydat uczęszcza do oddziału przedszkolnego          w danej szkole podstawowej         w roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzone jest postępowanie.

4

Potwierdzenie na wniosku przez dyrektora szkoły podstawowej o uczęszczaniu kandydata do oddziału przedszkolnego znajdującego się      w szkole.

 1.  

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w danej szkole podstawowej        w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne.

3

Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych o kontynuacji nauki przez rodzeństwo kandydata w danej szkole w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie, potwierdzone przez dyrektora tej szkoły.

 1.  

Rozliczanie przez rodziców kandydata podatku dochodowego od osób fizycznych według miejsca zamieszkania na terenie Gminy Jabłonna.

2

Kopia pierwszej strony PIT-u za ubiegły rok oraz dokument potwierdzający złożenie zeznania podatkowego np. prezentata US, potwierdzenie nadania na poczcie, UPO.

Uchwała: http://ug.jablonna.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=302808

B. Harmonogram rekrutacji ustalono Zarządzeniem nr 15/2020 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

Lp.

Rodzaj czynności 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Zgłoszenie do klasy I dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

26 lutego - 5 marca
2020 r.

-

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

9 – 20 marca 2020 r.

19 -27 maja 2020 r..

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16 kwietnia 2020 r. godz.10

29 maja 2020 r. godz.15

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w  postaci pisemnego oświadczenia

17- 21 kwietnia 2020 r.

1  – 8 czerwca
2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

27 kwietnia 2020 r. godz.15

9 czerwca 2020 r. godz.15 

6.

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka

28 kwietnia – 8 maja 2020 r.

10- 19 czerwca
2020 r.

7.

Składanie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora szkoły podstawowej

W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

 

Plan-sieci-szkol-XXXII-304-2017(2).pdf

Zarzadzenie-Klasy_I(1).pdf

Dokumenty niezbędne do zapisu dziecka z obwodu szkoły:

Karta_zgloszenia_do_kl_1_OBWOD(6).pdf

Dokumenty niezbędne do zapisu dziecka z poza obwodu szkoły:

Wniosek_przyjecia_do__kl_1_(poza_obwodem)(4).pdf

Oswiadczenie_woli(5).pdf

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do szkoły (poza obwodem)

w postaci pisemnego oświadczenia od 17-21 kwietnia 2020r.

Dokumenty niezbędne do zapisu dziecka do szkoły:

Wniosek_o_przyjecie_do_szkoly(1).pdf

Dokumenty dotyczące świetlicy:

Karta_zgloszenia_na_swietlice_(3)(1).pdf

odbior_dzieci_-_upowaznienie(3).pdf

 

INNE DOKUMENTY

oswiadczenie_pielgniarka(2).pdf

 

dyrektor

Aktualności

Kontakt

 • sekretariat@sp2chotomow.pl


  Szkoła Podstawowa nr 2
  im.Orła Białego
  ul. Partyzantów 23
  05-123 Chotomów


 • 22 782 50 11,
  22 782 58 53,
  22 782 51 44


Galeria zdjęć