Rekrutacja i zapisy uczniów- rok szkolny 2021/2022 Wyprawka szkolna

  Rekrutacja SP

  Rekrutacja i zapisy uczniów- rok szkolny 2021/2022

  Zapisu dziecka do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie.

  Przy zapisie potrzebny jest do wglądu akt urodzenia dziecka i numer PESEL.

  Zaświadczenie o spełnianiu rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 r.

   

  Formy złożenia dokumentów:

  Szanowni Państwo,

  ze względu na trwająca pandemię COVID - 19 dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są:

  1. W formie skanu na adres: sekretariat@sp2chotomow.pl

  2. Osobiście - przekazane pracownikowi szkoły pełniącemu dyżur przy głównym wejściu do szkoły od ul. Partyzantów (dokumenty proszę zapakować w kopertę).

   

  Termin składania:

  ZGŁOSZEŃ - klasy I ( z obwodu szkoły) -  od 22 lutego do 4 marca  2021 r.

  WNIOSKÓW - klasy I (poza obwodem szkoły) od 8 do 19 marca 2021 r.

   

  Rekrutacja i zapisy do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna - rok 2021/2022

  Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo oświatowe do klasy I publicznych  szkół podstawowych, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia dokonanego przez rodziców.

  Obwody szkół prowadzonych przez Gminę Jabłonna określono w załączniku do Uchwały nr XXXIV/324/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

  Obwody szkół podstawowych: http://ug.jablonna.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=351768

  Postępowanie rekrutacyjne do klas I dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, jedynie w przypadku, gdy publiczna szkoła podstawowa, po przyjęciu dzieci zamieszkałych w obwodzie, nadal dysponuje wolnymi miejscami klasach I.

  A. Kryteria brane od uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków podlegających ocenie określono w Uchwale  nr XXXII /302/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej wraz z liczbą punktów przyznaną tym kryteriom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia poszczególnych kryteriów.

  L.p.

  Kryterium

  Wartość punktowa

  Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

  1.  

  Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Jabłonna w obwodzie innej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jabłonna.

  5

  Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o miejscu zamieszkania kandydata.

  1.  

  Kandydat uczęszcza do oddziału przedszkolnego          w danej szkole podstawowej         w roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzone jest postępowanie.

  4

  Potwierdzenie na wniosku przez dyrektora szkoły podstawowej o uczęszczaniu kandydata do oddziału przedszkolnego znajdującego się      w szkole.

  1.  

  Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w danej szkole podstawowej        w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne.

  3

  Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych o kontynuacji nauki przez rodzeństwo kandydata w danej szkole w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie, potwierdzone przez dyrektora tej szkoły.

  1.  

  Rozliczanie przez rodziców kandydata podatku dochodowego od osób fizycznych według miejsca zamieszkania na terenie Gminy Jabłonna.

  2

  Kopia pierwszej strony PIT-u za ubiegły rok oraz dokument potwierdzający złożenie zeznania podatkowego np. prezentata US, potwierdzenie nadania na poczcie, UPO.

  Uchwała: http://ug.jablonna.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=302808

  B. Harmonogram rekrutacji ustalono Zarządzeniem nr 8/2021 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

  Lp.

  Rodzaj czynności 

  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

  Termin w postępowaniu uzupełniającym

  1.

  Zgłoszenie do klasy I dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

  22 lutego - 4 marca
  2021r.

  -

  2.

  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  8 – 19 marca 2021r.

  17 -24 maja 2021r.

  3.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

  15 kwietnia 2021r. godz.10:00

  31 maja 2021r. godz.15:00

  4.

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w  postaci pisemnego oświadczenia

  16 - 21 kwietnia 2021r.

  1  – 8 czerwca 2021r.

  5.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

  26 kwietnia 2021r. godz.15:00

  9 czerwca 2021r. godz.15:00 

  6.

  Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka

  27 kwietnia – 7 maja 2021r.

  10- 18 czerwca 2021r.

  7.

  Składanie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora szkoły podstawowej

  W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

  W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

   

  Plan-sieci-szkol-XXXII-304-2017(2).pdf

  Zarzadzenie-Klasy_I(1).pdf

  Dokumenty niezbędne do zapisu dziecka z obwodu szkoły:

  Karta_zgloszenia_do_kl_1_-_(obwód).docx

  Dokumenty niezbędne do zapisu dziecka spoza obwodu szkoły:

  Wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_klasy_I__(poza_obwodem).docx

  oswiadczenie_woli_Chotomow.docx

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do szkoły (poza obwodem)

  w postaci pisemnego oświadczenia od 16-21 kwietnia 2021r.

  Dokumenty niezbędne do zapisu dziecka do szkoły:

  Wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_szkoly.docx

   

   

   

  p.o. Dyrektor

  Wioletta Tracz

  Aktualności

  Kontakt

  • sekretariat@sp2chotomow.pl
   Szkoła Podstawowa nr 2
   im.Orła Białego
   ul. Partyzantów 23
   05-123 Chotomów
  • 22 782 50 11,
   22 782 58 53,
   22 782 51 44


  Galeria zdjęć