Zapisy uczniów do klas pierwszych- rok szkolny 2022/2023

  Zapisy uczniów do klas piwrwszych

  Zapisy uczniów do klas pierwszych- rok szkolny 2022/2023

  Rekrutacja_do_klas_I_gminnych_szkol_podstawowych_i_oddzialow_przedszkolnych_2022-23.pdf

   

  Zapisu dziecka do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie.

  Przy zapisie potrzebny jest do wglądu akt urodzenia dziecka i numer PESEL.

  Zaświadczenie o spełnianiu rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 r.

   

  Formy złożenia dokumentów:

  Szanowni Państwo,

  ze względu na trwająca pandemię COVID - 19 dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są:

  1. W formie skanu na adres: sekretariat@sp2chotomow.pl (po złożeniu wniosku w formie skanu otrzymają Państwo potwierdzenie wpłynięcia wniosku)

  2. Osobiście - przekazane pracownikowi szkoły pełniącemu dyżur przy głównym wejściu do szkoły od ul. Partyzantów w godz. 7:00 - 15:00 (dokumenty proszę zapakować w kopertę).

   

  Termin składania:

  ZGŁOSZEŃ - klasy I ( z obwodu szkoły) -  od 21 lutego do 3 marca  2022 r.

  Zapisy do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna na rok szkolny 2022/2023

  Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo oświatowe do klasy I publicznych  szkół podstawowych, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia dokonanego przez rodziców.

  Obwody szkół prowadzonych przez Gminę Jabłonna określono w załączniku do Uchwały nr IX/120/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 czaerwca 2019 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

  Obwody szkóły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie:

  Obwód ograniczony jest: granicą z Miastem Legionowo od linii kolejowej Warszawa-Nasielsk, granicą z gminą Wieliszew, linią kolejową Warszawa-Nasielsk, ulica Leśną, Generała Lucjana Żeligowskiego, Partyzantów od Ronda
  Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chotomowie do linii kolejowej Warszawa- Nasielsk, linią kolejową Warszawa-Nasielsk.
  Do obwodu należą:
  Wieś: Dąbrowa Chotomowska.
  Wieś Chotomów, ulice:
  Akacjowa, Baśniowa, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Czarodzieja, Dębowa, Dworcowa, Fiołkowa, Generała Lucjana Żeligowskiego, Jaśminowa, Jesionowa, Jodłowa, Jutrzenki, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Konwaliowa, Krótka, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Ogrodnicza, Ojca Augustyna Kordeckiego, Partyzantów od Ronda Marszałka Józefa Piłsudskiego w kierunku granic Gminy Jabłonna, Piękna, Poprzeczna, Przechodnia, Rajska, Sielska, Sosnowa, Spacerowa, Sporna, Strażacka, Szumiący Las, Świerkowa, Rondo Marszałka Józefa Piłsudskiego, Wąska, Wileńska, Wspólna, Wypoczynkowa, Złota.


  Postępowanie rekrutacyjne do klas I dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, jedynie w przypadku, gdy publiczna szkoła podstawowa, po przyjęciu dzieci zamieszkałych w obwodzie, nadal dysponuje wolnymi miejscami klasach I.

  A. Kryteria brane od uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków podlegających ocenie określono w Uchwale  nr XXXII /302/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej wraz z liczbą punktów przyznaną tym kryteriom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia poszczególnych kryteriów.

  L.p.

  Kryterium

  Wartość punktowa

  Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

  1.  

  Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Jabłonna w obwodzie innej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jabłonna.

  5

  Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o miejscu zamieszkania kandydata.

  1.  

  Kandydat uczęszcza do oddziału przedszkolnego          w danej szkole podstawowej         w roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzone jest postępowanie.

  4

  Potwierdzenie na wniosku przez dyrektora szkoły podstawowej o uczęszczaniu kandydata do oddziału przedszkolnego znajdującego się      w szkole.

  1.  

  Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w danej szkole podstawowej        w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne.

  3

  Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych o kontynuacji nauki przez rodzeństwo kandydata w danej szkole w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie, potwierdzone przez dyrektora tej szkoły.

  1.  

  Rozliczanie przez rodziców kandydata podatku dochodowego od osób fizycznych według miejsca zamieszkania na terenie Gminy Jabłonna.

  2

  Kopia pierwszej strony PIT-u za ubiegły rok oraz dokument potwierdzający złożenie zeznania podatkowego np. prezentata US, potwierdzenie nadania na poczcie, UPO.

  Uchwała: http://ug.jablonna.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=302808

  B. Harmonogram zapisów i rekrutacji ustalono Zarządzeniem nr 15/2022 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

  Lp.

  Rodzaj czynności 

  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

  Termin w postępowaniu uzupełniającym

  1.

  Zgłoszenie do klasy I dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

  21 lutego - 3 marca
  2022r.

  -

  2.

  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  7 – 18 marca 2022r.

  Na roku szkolnym 2022/2023 w naszej szkole nie jest prowadzona rekrutacja uzupełniająca. 

  16 -23 maja 2022r.

  3.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

  14 kwietnia 2022r. godz.10:00

  30 maja 2021r. godz.15:00

  4.

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w  postaci pisemnego oświadczenia

  19 - 25 kwietnia 2022r.

  1  – 8 czerwca 2022r.

  5.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

  25 kwietnia 2022r. godz.15:00

   

  9 czerwca 2022r. godz.15:00 

  6.

  Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka

  26 kwietnia – 6 maja 2022r.

  10- 17 czerwca 2022r.

  7.

  Składanie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora szkoły podstawowej

  W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

  W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

   

  Dokumenty niezbędne do zapisu dziecka z obwodu szkoły:

  Karta_zgloszenia_do_kl_1_-_OBWOD_Chotomow_SP.docx

  Dokumenty niezbędne do zapisu dziecka spoza obwodu szkoły:

  Wniosek_o_przyjecie_dzicka_do_klasy_I__(poza_obwodem).docx

  Oswiadczenie_woli_.docx

  Dokumenty niezbędne do zapisu dziecka do szkoły do klasy II- VIII:

  Wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_szkoly.docx

  Dyrektor

  Wioletta Tracz

  Aktualności

  Kontakt

  • sekretariat@sp2chotomow.pl
   Szkoła Podstawowa nr 2
   im.Orła Białego
   ul. Partyzantów 23
   05-123 Chotomów
  • 22 782 50 11,
   22 782 58 53,
   22 782 51 44


  Galeria zdjęć