Rekrutacja i zapisy uczniów- rok szkolny 2019/2020 Wyprawka szkolna

Rekrutacja SP

Rekrutacja i zapisy uczniów- rok szkolny 2019/2020

Zapisu dziecka do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie.

Przy zapisie potrzebny jest do wglądu akt urodzenia dziecka i numer PESEL.

Zaświadczenie o spełnianiu rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 r.

 

Zapraszamy do sekretariatu szkoły:

Poniedziałek – Piątek w godzinach: 8.00 - 16.00

Termin składania:

ZGŁOSZEŃ - klasy I ( z obwodu szkoły) -  od 27 lutego do 14 marca  2019 r.

WNIOSKÓW - klasy I (poza obwodem szkoły) od 18 do 26 marca 2019 r.

WNIOSKÓW o przyjęcie  do klasy IV i klasy VII od  6 marca do 26 marca 2019 r.

 

Rekrutacja i zapisy do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna - rok 2019/2020

Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo oświatowe do klasy I publicznych  szkół podstawowych, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia dokonanego przez rodziców.

Obwody szkół prowadzonych przez Gminę Jabłonna określono w załączniku do Uchwały nr XXXIV/324/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Obwody szkół podstawowych: http://ug.jablonna.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=302810 (Załącznik nr 3)

Obwód ograniczony jest: granicą z Miastem Legionowo od linii kolejowej Warszawa-Nasielsk, granicą z gminą Wieliszew, linią kolejową Warszawa-Nasielsk, ulicą Leśną, ul. Generała Lucjana Żeligowskiego, ul. Partyzantów od Ronda Marszałka Józefa Piłsudskiego do linii kolejowej Warszawa-Nasielsk, linią kolejową Warszawa-Nasielsk.

Do obwodu należą:

Wieś: Dąbrowa Chotomowska.

Wieś Chotomów, ulice:

Akacjowa, Baśniowa, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Czarodzieja, Dębowa, Dworcowa, Fiołkowa, Generała Lucjana Żeligowskiego, Jaśminowa, Jesionowa, Jodłowa, Jutrzenki, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Konwaliowa, Krótka, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Ojca Augustyna Kordeckiego, Partyzantów od Ronda Marszałka Józefa Piłsudskiego w kierunku granic Gminy Jabłonna, Piękna, Poprzeczna, Przechodnia, Rajska, Sosnowa, Spacerowa, Sporna, Strażacka, Szumiący Las, Świerkowa, Rondo Marszałka Józefa Piłsudskiego, Wąska, Wileńska, Wspólna, Wypoczynkowa, Złota.

 

 1.       Rekrutacja do klas I.

Postępowanie rekrutacyjne do klas I dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, jedynie w przypadku, gdy publiczna szkoła podstawowa, po przyjęciu dzieci zamieszkałych w obwodzie, nadal dysponuje wolnymi miejscami klasach I.

A. Kryteria brane od uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków podlegających ocenie określono w Uchwale  nr XXXII /302/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Jablonna dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej wraz z liczbą punktów przyznaną tym kryteriom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia poszczególnych kryteriów.

L.p.

Kryterium

Wartość punktowa

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

 1.         

Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Jabłonna w obwodzie innej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jabłonna.

5

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o miejscu zamieszkania kandydata.

 1.         

Kandydat uczęszcza do oddziału przedszkolnego          w danej szkole podstawowej         w roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzone jest postępowanie.

4

Potwierdzenie na wniosku przez dyrektora szkoły podstawowej o uczęszczaniu kandydata do oddziału przedszkolnego znajdującego się      w szkole.

 1.         

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w danej szkole podstawowej        w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne.

3

Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych o kontynuacji nauki przez rodzeństwo kandydata w danej szkole w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie, potwierdzone przez dyrektora tej szkoły.

 1.         

Rozliczanie przez rodziców kandydata podatku dochodowego od osób fizycznych według miejsca zamieszkania na terenie Gminy Jabłonna.

2

Kopia pierwszej strony PIT-u za ubiegły rok oraz dokument potwierdzający złożenie zeznania podatkowego np. prezentata US, potwierdzenie nadania na poczcie, UPO.

Uchwała: http://ug.jablonna.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=302808

B. Harmonogram rekrutacji ustalono Zarządzeniem nr 20/2019 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjny i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria

Lp.

Rodzaj czynności 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Zgłoszenie do klasy I dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

27 lutego - 14 marca   2019 r.

 

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

18 – 26 marca 2019 r.

22 -29 maja 2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18 kwietnia 2019 r., godz.10

30 maja 2019 r., godz.15

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w  postaci pisemnego oświadczenia

24 - 26 kwietnia 2019 r.

31 maja – 6 czerwca 2019 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29 kwietnia 2019 r., godz.15

7 czerwca 2019 r., godz.15 

6.

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka

30 kwietnia – 15 maja 2019 r.

10- 14 czerwca

2019 r.

7.

Składanie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora szkoły podstawowej

W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

 


 1.   Zapisy do klas IV i VII Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie utworzonej w wyniku przekształcenia  Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Chotomowie.

Terminy zapisów dla uczniów obecnych klas III i VI Szkoły Podstawowej im. Stefana Krasińskiego ustalono w Zarządzeniu nr 21/2010 z dnia 23 stycznia 2019 roku Wójta Gminy Jabłonna, zgodnie z którym rodzice/opiekunowie prawni uczniów klasy III i klasy VI mogą składać wnioski o przyjęcie w roku szkolnym 2019/2020, odpowiednio do klasy IV i klasy VII Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie: w dniach od  6 marca do 26 marca 2019 r.

 

III. Zapisy do dodatkowych oddziałów  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie.

Decyzja o utworzeniu w Szkole Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie dodatkowych oddziałów klas innych niż IV i VII zostanie podjęta po zakończeniu zapisów do klas IV i VII i przeanalizowaniu organizacyjnych możliwości przyjęcia do szkoły dodatkowych oddziałów.
Terminy zapisów ustali i ogłosi Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie.

Plan-sieci-szkol-XXXII-304-2017(2).pdf

Rekrutacja_do_klas_I.pdf

Przyjmowanie_do_klas_IV_i_VII(1).pdf

Dokumenty niezbędne do zapisu dziecka z obwodu szkoły:

Karta_zgloszenia_do_kl_1_OBWOD(4).pdf

Dokumenty niezbędne do zapisu dziecka z poza obwodu szkoły:

Wniosek_przyjecia_do__kl_1_(poza_obwodem)(2).pdf

Dokumenty niezbędne do zapisu dziecka do klasy IV lub klasy VII:

Wniosek_o_przyjecie_do_kl_4(3).pdf

Wniosek_przyjecia_do__kl_7.pdf

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do szkoły (poza obwodem)

w postaci pisemnego oświadczenia od 24 kwietnia 2019r. do 26 kwietnia 2019r.

oswiadczenie_woli(1).pdf  (dla dzieci poza obwodem)

INNE DOKUMENTY

Karta_zgloszenia_na_swietlice(6).pdf

odbior_dzieci_-_upowaznienie(1).pdf

oswiadczenie_pielgniarka.pdf

Dyrektor

Aktualności

Kontakt

 • sekretariat@sp2chotomow.pl


  Szkoła Podstawowa nr 2
  im.Orła Białego
  ul. Partyzantów 23
  05-123 Chotomów


 • 22 782 50 11,
  22 782 58 53,
  22 782 51 44


Galeria zdjęć