• Rekrutacja SP

     • Zapisy uczniów do klas pierwszych- rok szkolny 2024/2025

     •  

      Szanowni Państwo,

      poniżej zamieszone są wszystkie informacje dotyczące zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej lub składania wniosków rekrutacyjnych o przyjęcie dziecka do szkoły.

      Wioletta Tracz

      dyrektor szkoły

      Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu dziecka do klasy pierwszej

      - wypełniona karta zgłoszenia dziecka

      Karta_zgloszenia_do_kl_1_-_OBWOD_Chotomow_SP_2.docx

      - zaświadczenie dyrektora przedszkola o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
      w roku szkolnym 2023/2024

      - akt urodzenia dziecka lub inny urzędowy dokument potwierdzający dane dziecka (do wglądu).

      Na dokumentach wymagany jest podpis obojga rodziców/prawnych opiekunów.  W przypadku braku podpisu jednego z rodziców/prawnych opiekunów należy załączyć postanowienie sądu o pozbawieniu lub ograniczeniu praw rodzicielskich lub akt zgonu. 

       

      Formy złożenia dokumentów:

      Szanowni Państwo,

      zgłoszenia do klasy pierwszej dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz dokumenty rekrutacyjne do klas I - VIII, należy składać osobiście w sekretariacie szkoły w godz. 7:00 - 16:00.

      Termin składania:

      ZGŁOSZEŃ - klasy I ( z obwodu szkoły) -  od 26 lutego do 8 marca  2024 r.

      Zapisy do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna na rok szkolny 2024/2025

      Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo oświatowe do klasy I publicznych  szkół podstawowych, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia dokonanego przez rodziców.

      Obwody szkół prowadzonych przez Gminę Jabłonna określono w załączniku do Uchwały nr IX/120/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

      Obwody szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie:

      Obwód ograniczony jest: granicą z Miastem Legionowo od linii kolejowej Warszawa-Nasielsk, granicą z gminą Wieliszew, linią kolejową Warszawa-Nasielsk, ulica Leśną, Generała Lucjana Żeligowskiego, Partyzantów od Ronda
      Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chotomowie do linii kolejowej Warszawa- Nasielsk, linią kolejową Warszawa-Nasielsk.
      Do obwodu należą:
      Wieś: Dąbrowa Chotomowska.
      Wieś Chotomów, ulice:
      Akacjowa, Baśniowa, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Czarodzieja, Dębowa, Dworcowa, Fiołkowa, Generała Lucjana Żeligowskiego, Jaśminowa, Jesionowa, Jodłowa, Jutrzenki, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Konwaliowa, Krótka, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Ogrodnicza, Ojca Augustyna Kordeckiego, Partyzantów od Ronda Marszałka Józefa Piłsudskiego w kierunku granic Gminy Jabłonna, Piękna, Poprzeczna, Przechodnia, Rajska, Sielska, Sosnowa, Spacerowa, Sporna, Strażacka, Szumiący Las, Świerkowa, Rondo Marszałka Józefa Piłsudskiego, Wąska, Wileńska, Wspólna, Wypoczynkowa, Złota.


      Postępowanie rekrutacyjne do klas I dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, jedynie
      w przypadku, gdy publiczna szkoła podstawowa, po przyjęciu dzieci zamieszkałych w obwodzie, nadal dysponuje wolnymi miejscami klasach I.

      A. Kryteria brane od uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków podlegających ocenie określono w Uchwale  nr XXXII /302/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej wraz z liczbą punktów przyznaną tym kryteriom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia poszczególnych kryteriów.

      L.p.

      Kryterium

      Wartość punktowa

      Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

      1.  

      Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Jabłonna w obwodzie innej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jabłonna.

      5

      Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o miejscu zamieszkania kandydata.

      1.  

      Kandydat uczęszcza do oddziału przedszkolnego          w danej szkole podstawowej         w roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzone jest postępowanie.

      4

      Potwierdzenie na wniosku przez dyrektora szkoły podstawowej
      o uczęszczaniu kandydata do oddziału przedszkolnego znajdującego się      w szkole.

      1.  

      Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w danej szkole podstawowej        w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne.

      3

      Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych o kontynuacji nauki przez rodzeństwo kandydata w danej szkole w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie, potwierdzone przez dyrektora tej szkoły.

      1.  

      Rozliczanie przez rodziców kandydata podatku dochodowego od osób fizycznych według miejsca zamieszkania na terenie Gminy Jabłonna.

      2

      Kopia pierwszej strony PIT-u za ubiegły rok oraz dokument potwierdzający złożenie zeznania podatkowego np. prezentata US, potwierdzenie nadania na poczcie, UPO.

      Uchwała: http://ug.jablonna.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=302808

      B. Harmonogram zapisów i rekrutacji ustalono Zarządzeniem nr 8/2023 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 dla klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

      Lp.

      Rodzaj czynności 

      Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

      Termin
      w postępowaniu uzupełniającym

      1.

      Zgłoszenie do klasy I dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

      26 lutego - 8 marca
      2024r.

      -

      2.

      Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

      11 – 22 marca 2024r.

       

      20 -24 maja 2024r.

      3.

      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

      12 kwietnia 2024r. godz.10:00

      28 maja 2024r. godz.15:00

      4.

      Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w  postaci pisemnego oświadczenia

      15 kwietnia - 26 kwietnia 2024r.

      9 maja  – 4 czerwca 2024r.

      5.

      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

      29 kwietnia 2024r. godz.15:00

       

      7 czerwca 2024r. godz.15:00 

      6.

      Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka

      30 - kwietnia - 7 maja 2024r.

      10 - 12 czerwca 2024r.

      7.

      Składanie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora szkoły podstawowej

      W terminie 3 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

      W terminie 3 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

       

      Dokumenty niezbędne do zapisu dziecka z obwodu szkoły:

      Karta_zgloszenia_do_kl_1_-_OBWOD_Chotomow_SP_2.docx

      Dokumenty niezbędne do zapisu dziecka spoza obwodu szkoły:

      Wniosek_o_przyjecie_dzicka_do_klasy_I__(poza_obwodem).docx

      Oświadczenie_woli_-_dotyczy_dzieci_spoza_obwodu_szkoly.docx

      Dokumenty niezbędne do zapisu dziecka do szkoły do klasy II- VIII:

      Wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_szkoly.docx

      Dyrektor

      Wioletta Tracz