• Nasz profil

     • Nasz Patron

     • Uzasadnienie wyboru imienia "ORŁA BIAŁEGO" Publicznemu Gimnazjum w Jabłonnie

       

      W roku szkolnym 2002/2003 została podjęta decyzja o nadaniu imienia naszemu Gimnazjum.

      Spośród następujących propozycji:

      • kardynała Stefana Wyszyńskiego,
      • księcia Józefa Poniatowskiego,
      • Alfy i Skiby,
      • Orła Białego
      • Marka Kotańskiego

      Uczniowie, nauczyciele i rodzice zadecydowali w głosowaniu o nadaniu naszej szkole imienia
      "ORŁA BIAŁEGO".

      Orzeł Biały to godło dynastii piastowskiej pojawiło się w 1 połowie XIII w. Okres rozbicia dzielnicowego (1138-1320) spowodował różnorodność w wizerunku orła, lecz zawsze był to ten sam orzeł (czasem biały, srebrny lub czarny). W 1295 r. książę Przemysł II odniósł sukces w próbach zjednoczenia Polski i koronował się na króla. Na jego pieczęci obok napisu "Bóg przywrócił Polakom zwycięskie znaki" był wizerunek koronowanego orła. W ten sposób piastowski Orzeł Biały stał się herbem Królestwa Polskiego. Herb ten przyjęli następnie wszyscy królowie polscy.

      Mimo zmieniającego się kształtu orła i jego tarczy niezmienna przez wieki była treść tego godła. koronowany Orzeł Biały symbolizował w pełni suwerenne, wolne i niezawisłe państwo polskie, króla, który je uosabiał oraz jego poddanych.

      W 1795 r. w wyniku III rozbioru Polska utraciła samodzielny byt polityczny. Znak polskiego Orła Białego został przez zaborców zakazany, ale odradzał się w każdym powstaniu narodowym i w każdej próbie zdobycia przez Polaków niepodległości. Sta się symbolem walki o narodowe wyzwolenie i znakiem Polski, która należało wywalczyć.


      W XIX wieku obok haseł niepodległościowych działacze różnych organizacji wysuwali programy reform ustrojowych i społecznych. Koronę orła kojarzono z monarchią i przywilejami stanów, dlatego też domagano się jej usunięcia z głowy Orła Białego.

      Orzeł bez korony był na sztandarze Towarzystwa Demokratycznego Polskiego (1842 r.), na sztandarach z okresu Wiosny Ludów (1848r.), Powstania Krakowskiego (1846r.), styczniowego (1863r.), socjalistycznego rządu J. Moraczewskiego (1918r.) i Polski Ludowej.

      1 VIII 1919r. sejm odrodzonej Rzeczypospolitej zatwierdził wizerunek Orła Białego w koronie jako herb II Rzeczypospolitej.


       

      13 XII 1927r. mocą rozporządzenia Prezydenta RP został wprowadzony nowy wizerunek orła według projektu prof. Z. Kamińskiego, wzorowany na godle z czasów Stefana Batorego o kształcie prawie identycznym z obowiązującym obecnie. Po 1945r. oficjalnie obowiązywał wizerunek orła według wzoru z 1927r. lecz bez "obecnej" ustrojowo korony (dekret z 7 XII 1955r.).Orzeł w herbie PRL nie nosił korony, ale pamięć Orła Białego w koronie nadal istniała w świadomości społeczeństwa, trwale przywiązanego do tradycyjnych narodowych symboli.

      Orzeł Biały w koronie według wzoru z 1927r. pozostał w użyciu władz Rzeczpospolitej polskiej działających na obczyźnie.


      9 II 1990r. sejm Rzeczypospolitej Polskiej nowelizując dotychczasowe przepisy o godle, barwach i hymnie przyjął obecny wzór herbu. Godłem III Rzeczypospolitej Polski jest wizerunek orła białego zwróconego w prawo, ze złotą koroną na głowie, złotym dziobem i złotymi szponami w czerwonym polu.

      Niewiele jest państw, które tak jak polska zdołały zachować swój herb przez tak wiele stuleci. Mimo wielu przeciwności Orzeł Biały przetrwał aż do naszych czasów dlatego, że będąc herbem państwa, stał się zarazem godłem własnym narodu. Szczególnie w okresach zagrożenia naszej państwowości odgrywał olbrzymią rolę w umacnianiu poczucia bycia Polakiem. Order Orła Białego dowodzi, że jest on najwyższą wartością Rzeczypospolitej Polski i Narodu Polskiego.      Sprawozdanie z uroczystości nadania imienia Orła Białego Publicznemu Gimnazjum w Jabłonnie      15 maja 2004 roku odbyła się uroczystość nadania imienia Orła Białego Publicznemu Gimnazjum w Jabłonnie. Spotkaliśmy się przed kościołem pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie, gdzie był początek uroczystości.


            Młodzież, rodzice i zaproszeni goście zajęli miejsca w kościele. O godzinie 1000 do kościoła Wójt Gminy Jabłonna Pan Grzegorz Kubalski wprowadził sztandar Publicznego Gimnazjum i położył go na stole. Następnie weszły poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej z Jabłonny, Szkoły Podstawowej z Chotomowa i poczet sztandarowy Armii Krajowej. Na końcu wszedł poczet sztandarowy Publicznego Gimnazjum w Jabłonnie, który miał przejąć sztandar po poświęceniu i przekazaniu i zajął miejsce po lewej stronie ołtarza. Pozostałe poczty sztandarowe stały po prawej stronie ołtarza. Ksiądz proboszcz Tadeusz Wasiluk powitał wszystkich zebranych.

            Następnie P. Ewa Listkowska poprowadziła ceremonię wbijania gwoździ pamiątkowych w drzewiec sztandaru. Po skończonej ceremonii wbijania gwoździ pamiątkowych ksiądz proboszcz dokonał poświęcenia sztandaru. Wójt Pan Grzegorz Kubalski przedstawił zebranym historię orła jako godła państwowego, Następnie Pani Grażyna Pustelnik odczytała akt nadania sztandaru oraz wymieniła jego fundatorów po czym Wójt przekazał sztandar dyrektorowi gimnazjum Panu Wiesławowi Kukli. Dyrektor gimnazjum przekazał sztandar młodzieży naszej szkoły. Poczet wraz ze sztandarem zajął miejsce przy ołtarzu po prawej stronie - miejsce honorowe.
            Rozpoczęła się Msza święta podczas której homilię wygłosił ksiądz proboszcz Tadeusz Wasiluk. Po Mszy świętej Pan dyrektor W. Kukla zaprosił wszystkich na drugą część uroczystości na taras szkolny. Jako pierwszy został wyprowadzony sztandar Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Jabłonnie, następnie sztandary zaproszonych szkól i organizacji. Po wyjściu z kościoła w uporządkowanym szyku młodzież i goście uczestniczący w uroczystości przeszli pod budynek szkoły.
            Po wysłuchaniu hymnu państwowego i powitaniu gości przez dyrektora odbyło się ślubowanie uczniów Gimnazjum. Przedstawiciele 11 klas przed sztandarem szkoły w imieniu wszystkich uczniów złożyli ślubowanie. Po ślubowaniu Przewodnicząca Rady Gminy Pani Barbara Wołosiewicz przekazała akt nadania imienia gimnazjum. Kolejna częścią uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej w budynku szkoły. W obecności gości i delegacji młodzieży odsłonięcia tablicy dokonali Wójt Gminy Pan Grzegorz Kubalski i Mazowiecki Kurator Oświaty Pan Ryszard Raczyński. Ksiądz proboszcz poświęcił odsłoniętą tablicę. Wszyscy zebrani zostali zaproszeni przez dyrektora na dalszą część uroczystości do Ogrodniczego Domu Kultury. Na sali widowiskowej Pani Dorota Wołosiewicz i Emilia Krawczuk zapraszały gości do wpisywania się do Księgi Pamiątkowej.
            Następnie Pan dyrektor powitał wszystkich gości przedstawił uzasadnienie wyboru im. Orła Białego oraz kalendarz wydarzeń towarzyszących przez cały rok przygotowywaniu się młodzieży do tej uroczystości. Na zaproszenie Pani dyrektor prowadzącej uroczystość głos zabrali również niżej wymienieni goście:

      • Wójt Gminy Jabłonna Grzegorz Kubalski,
      • Mazowiecki Kurator Oświaty Ryszard Raczyński,
      • Pani Jadwiga Osipowicz - nauczycielka z polskiej szkoły na Litwie, która przyjechała na tę uroczystość z pięcioma uczniami,
      • Starosta Powiatu Legionowskiego - Pan Rafał Kwiatkowski,
      • Pani Grażyna Trzaskoma - była Wójt Gminy Jabłonna,

            Po wystąpieniach gości rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez młodzież gimnazjum pod kierunkiem Pani Anny Grzywacz, Pani Manueli Gleb- Karpowskiej. Dekorację do inscenizacji wykonała Pani Grażyna Kupka.       Po przedstawieniu zaprezentowali swoje prace i swoich kolegów (wiersze i wypracowania na temat Orła Białego) goście z Litwy - uczniowie Szkoły Polskiej w Parudaminis.       Uczniowie naszej szkoły podziękowali im za przyjęcie zaproszenia i przyjazd na tę tak ważną dla nas uroczystość. Przekazali 12 tomową Encyklopedię Powszechną - prezent dla wszystkich uczniów Polskiej Szkoły w Parudaminis.       Pan dyrektor zaprosił wszystkich do szkoły na dalszą część uroczystości. W szkole goście zwiedzali wystawę "Siedem wieków Orła Białego", po której oprowadzał sam autor prac P. Bohdan Wróblewski. Zwiedzali również klasopracownię historyczną w której uczniowie pod opieką Pani Leonardy Świątkowskiej nauczycielki historii zgromadzili pamiątki z wizerunkiem orła oraz oglądali albumy przygotowane przez uczniów na temat "Godło, barwy i hymn naszej ojczyzny".
           Uroczystość była wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu.